Uchylanie się od uregulowania zobowiązań finansowych przez dłużnika często prowadzi do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Czy jednak może ono zostać wstrzymane? Jak odroczyć wykonanie egzekucji? Wyjaśnimy Ci, kiedy istnieje szansa odroczenia postępowania komorniczego i jak prawidłowo napisać wniosek o wstrzymanie licytacji.

Kiedy rozpoczyna się egzekucja komornicza?

Zapewne każdy dłużnik obawia się dnia, gdy do jego drzwi zapuka komornik. Zadając sobie pytanie, kiedy zaczyna się egzekucja komornicza, warto wziąć pod uwagę to, że pełnomocnik sądowy do rozpoczęcia postępowania musi mieć pełnomocny wyrok sądu, który zyskał tytuł wykonawczy. Warto także zaznaczyć, że zajęcie majątku przez komornika zwykle zaczyna się od zabezpieczenia środków znajdujących się na rachunku bankowym osoby, która nie uregulowała zobowiązań w wyznaczonym terminie.

Kiedy egzekucja komornicza może zostać odroczona?

Z całą pewnością postępowanie egzekucyjne musi być sterujące dla dłużnika, jednak zgodnie z art. 820 Kodeksu postępowania cywilnego może ono zostać odroczone w określonych sytuacjach. Dzieje się tak zwykle wtedy, kiedy osoba posiadająca nieuregulowane zobowiązania finansowe złoży zabezpieczenie wymagane przez sąd, które zwalnia ją z egzekucji komorniczej. Do zawieszenia czynności związanych z egzekwowaniem należności może dojść także w sytuacji, gdy dłużnik udowodni, że wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty zostały doręczone pod niewłaściwy adres, różny od tego ustalonego w postępowaniu egzekucyjnym. Osoba zadłużona ma również prawo złożyć skargę na działania komornika lub zażalenie na postanowienie sądu, jednocześnie żądając odroczenia ściągnięcia należności. Poszukując odpowiedzi na pytanie, czy można wstrzymać egzekucję komorniczą, warto wziąć pod uwagę napisanie wniosku o tymczasowe jej zawieszenie bezpośrednio do pełnomocnika sądowego.

Jak napisać wniosek o wstrzymanie licytacji komorniczej?

Wniosek o odroczenie licytacji komorniczej powinien być poparty rzetelnymi argumentami, które uzasadniają potrzebę odroczenia postępowania egzekucyjnego. Dłużnik musi w pierwszej kolejności zdecydować, czy pismo skierowane do pełnomocnika sądowego ma dotyczyć tylko zawieszenia, czy też całkowitego umorzenia egzekucji. Sama struktura wniosku jest bardzo podobna do innych dokumentów opracowywanych w toku różnych postępowań sądowych.

W piśmie powinny się znaleźć dane dłużnika, sygnatura sprawy i dane organu egzekucyjnego (czyli komornika), do którego wniosek jest kierowany. Bardzo ważną częścią wniosku o zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego stanowi przedstawienie odpowiedniego uzasadnienia. Do pisma należy też dołączyć niezbędne dokumenty potwierdzające jego treść. Wniosek musi zostać podpisany przez wnioskodawcę i oznaczony aktualną datą. Osoba zadłużona powinna dostarczyć wniosek pełnomocnikowi sądowemu, wysyłając go listem poleconym na adres kancelarii komorniczej lub składając dokument osobiście. Warto także zadbać o uzyskanie potwierdzenia, że pismo zostało dostarczone.

Jakie są konsekwencję zawieszenia egzekucji komorniczej?

Pozytywne rozpatrzenie wniosku o wstrzymanie licytacji komorniczej może przynieść dłużnikowi ulgę, pozwalając mu uzyskać dodatkowy czas, aby znaleźć rozwiązanie problemów finansowych. Osoba borykająca się z zadłużeniem może w tym okresie podjąć próbę renegocjacji warunków spłaty długu z wierzycielem lub zgromadzić środki niezbędne do pokrycia należności.

Warto jednak zaznaczyć, że zawieszenie licytacji komorniczej nie oznacza anulowania długu ani też trwałego zakończenia postępowania egzekucyjnego. W dłuższej perspektywie może to również prowadzić do zwiększenia kosztów związanych z egzekucją, np. skutkując narastaniem odsetek czy też dodatkowymi opłatami proceduralnymi. Zatem odroczenie licytacji nie rozwiązuje problemu zadłużenia, lecz jedynie daje czas na uregulowanie zaległych zobowiązań lub znalezienie alternatywnego rozwiązania. Dla wierzyciela zawieszenie egzekucji komorniczej najczęściej oznacza opóźnienie w procesie odzyskiwania należności, gdyż czynności związane z ich egzekwowaniem zostają tymczasowo zatrzymane.

Kiedy może dojść do umorzenia postępowania egzekucyjnego?

Całkowite lub częściowe umorzenie postępowania egzekucyjnego może nastąpić, jeśli okaże się, że egzekucja nie należy do kompetencji organów sądowych. Brak zdolności sądowej wierzyciela lub dłużnika uniemożliwiający prawidłowe przeprowadzenie egzekucji również jest podstawą do jej unieważnienia. Do umorzenia egzekucji komorniczej może dojść w sytuacji jej niedopuszczalności ze względu na przedmiot lub osobę dłużnika.

Postępowanie komornicze zwykle zostaje wstrzymane, gdy nie przyniesie ono sumy wyższej niż koszty egzekucyjne. Kolejnym powodem umorzenia egzekucji jest brak działania ze strony wierzyciela przez sześć miesięcy niezbędnego do dalszego prowadzenia postępowania lub brak żądania dotyczącego podjęcia zawieszonej egzekucji.

Postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone również wtedy, gdy tytuł wykonawczy zostanie pozbawiony wykonalności przez prawomocne orzeczenie lub w przypadku uchylenia albo utraty mocy klauzuli wykonawczej. Umorzenie egzekucji następuje także wtedy, gdy jest ona skierowana przeciwko osobie, która nie jest dłużnikiem.

Dłużnik ma prawo złożyć wniosek do komornika sądowego o odroczenie postępowania egzekucyjnego. Musi on jednak pamiętać, aby pismo było oparte na solidnych podstawach prawnych i zawierało rzetelne uzasadnienie. Chociaż rozwiązanie to wydaje się być pewnego rodzaju szansą dla osoby borykającej się z problemami finansowymi, to w naszej opinii decyzja o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego powinna być starannie przemyślana, ponieważ jedną z jej konsekwencji może być wzrost kosztów egzekucyjnych.