Egzekucja komornicza jest zajęciem przez komornika dóbr dłużnika, takich jak ruchomości, nieruchomości oraz należności finansowe w celu uregulowania zadłużenia względem wierzycieli. Warto jednak wiedzieć, że sądowy wyrok w tej sprawie nie jest ostateczny i istnieje możliwość wstrzymania egzekucji komorniczej. Co warto wiedzieć na ten temat? Kto może o nią wnioskować? Jak tego dokonać?

Jak długo komornik może prowadzić egzekucję?

Rozważając kwestie związane ze wstrzymaniem postępowania egzekucyjnego, bardzo ważnym aspektem jest to, ile tak naprawdę może trwać cała procedura. W pierwszej kolejności odpowiedzmy na pytanie, ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji, czyli jak pytają niektórzy klienci „ile czasu od wyroku do komornika”. Okazuje się jednak, że nie ma prawnie określonego okresu, zależy on od wierzyciela. Ponadto działania komornika mogą być legalnie wprowadzone przez cały czas życia zadłużonego, dopóki nie zostaną zaspokojone wszystkie potrzeby wierzycieli.

Więcej informacji na temat tego, ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji, jak długo może prowadzić egzekucję, znaleźć można w naszym wcześniejszym wpisie.

Czym jest zawieszenie postępowania przez organ egzekucyjny?

Zawieszenie postępowania prowadzonego przez komornika to wstrzymanie wykonywania czynności egzekucyjnych, z uwagi na zachodzące przesłanki, dające powód do odroczenia egzekucji. Po ich ustaniu postępowanie będzie kontynuowane. Należy zaznaczyć, że zawieszenie egzekucji komorniczej nie jest pojęciem tożsamym jej umorzeniem, czyli sytuacją, w której nie możliwości odzyskania części lub całości długu – egzekucja jest bezskuteczna, dlatego dochodzi do przerwania czynności egzekucyjnych. Najczęściej decyduje o niej komornik. Może dokonać tego także sąd, wierzyciel lub dłużnik (rzadziej stosowane przypadki). Do umorzenia egzekucji muszą zajść konkretne przesłanki.

Kto może wnioskować o wstrzymanie egzekucji komorniczej?

O wstrzymanie egzekucji komorniczej ubiegać może się przede wszystkim dłużnik – na każdym etapie tego postępowania. Jest to jeden z najczęstszych przypadków w praktyce komorniczej. Dodatkowo zatrzymanie czynności może zostać wykonane na wniosek wierzyciela, a także z urzędu, gdy postępowanie zawiesza komornik i z mocy prawa.

Jak wstrzymać egzekucję komorniczą przez wierzyciela lub dłużnika?

Odpowiedź na pytanie na to jak wstrzymać egzekucję komorniczą znaleźć można w zapisach Kodeksu cywilnego, który to warunkuje przeprowadzenie postępowania. Konieczne jest złożenie pisma do komornika o wstrzymanie egzekucji, ponieważ w artykule 820 wyżej wspomnianego aktu prawnego znajduje się zapis mówiący o zawieszeniu postępowania na skutek wniosku wierzyciela. Wzór pisma do komornika o wstrzymanie egzekucji znaleźć można w sieci. Konieczne jest, aby były zawarte nim takie elementy, jak:

  • określenie obu stron, czyli dłużnika i wierzyciela,
  • oznaczenie w piśmie sygnatury postępowania sądowego i komorniczego,
  • rozbudowane uzasadnienie zwrócenia się z wnioskiem o wstrzymanie egzekucji oraz jego opcjonalne potwierdzenie.

Na wniosek dłużnika postępowanie ulega zawieszeniu na mocy decyzji sądowej. Może on wstrzymać natychmiastową wykonalność tytułu. Powodem może być także złożenie przez dłużnika zabezpieczenia koniecznego według orzeczenia sądowego do zwolnienia od egzekucji.

Zawieszenie egzekucji komorniczej z mocy prawa oraz postanowienia organu egzekucyjnego

Jak wspomniano wcześniej, nie tylko na żądanie dłużnika może nastąpić zawieszenie lub odstąpienie od czynności egzekucyjnych. Na mocy prawa postępowanie zostaje zawieszone na skutek katastrof przyrodniczych, ogłoszenia przez dłużnika upadłości konsumenckiej oraz wszczęcia postępowania naprawczego.

Ponadto decyzję o zawieszeniu bądź umorzeniu egzekucji wydać może organ egzekucyjny, czyli sąd. Wyróżnionym 5 podstawowych przypadków:

  1. złożenie skargi na czynności prowadzone przez komornika – co ważne, musi posiadać konkretne wyjaśnienie, podlega opłacie sądowej,
  2. w sytuacji, gdy dłużnik jest osobą niepełnoletnią,
  3. w sytuacji, gdy dłużnik jest osobą ubezwłasnowolnioną,
  4. na wniosek dłużnika lub wierzyciela – gdy została zawarta pomiędzy nimi ugoda lub gdy zadłużenie zostało spłacone,
  5. w przypadku śmieci dłużnika lub wierzyciela (dodatkowo warto sprawdzić co jeszcze komornik robi po śmierci dłużnika).

Co daje wstrzymanie egzekucji komorniczej?

Wstrzymanie egzekucji komorniczej pozwala przede wszystkim na zwolnienie wszelkich zajęć komorniczych, także tych, które zajmowane są w pierwszej kolejności. Czynności egzekucyjne nie są prowadzone. Dodatkowo sprawa wraca do sądu, przez co dłużnik zyskuje szansę na pełne sądowe oddłużenie.