Proces egzekucyjny przebiega według ściśle określonej kolejności, jest ona ustalana na podstawie kodeksu cywilnego. W dzisiejszym artykule chcemy powiedzieć Wam, czym jest zasada pierwszeństwa, w jaki sposób komornik dzieli pieniądze między wierzycieli oraz co jest spłacane w pierwszej kolejności, czytajcie dalej!

Zasada pierwszeństwa, czyli co w pierwszej kolejności spłaca komornik?

Komornicy w procesie egzekucyjnym stosują zasadę pierwszeństwa, która jest precyzyjnie określona przez prawo. Ta zasada określa, że na początku spłacane są koszty związane z samym postępowaniem egzekucyjnym. Są to wydatki, które muszą zostać pokryte, zanim jakiekolwiek inne należności zostaną zaspokojone. Następnie, komornik skupia się na spłacie należności alimentacyjnych, które są priorytetowe. Po nich komornik zajmuje się należnościami za pracę i renty. Te obejmują wynagrodzenia za pracę za okres do trzech miesięcy, ograniczone do wysokości najniższego wynagrodzenia, a także renty wynikające z odszkodowań za chorobę, niezdolność do pracy, warto wiedzieć, jakich świadczeń nie może zająć komornik. W dalszej kolejności komornik zajmuje się spłatą innych należności, takich jak np. hipoteka. Ta ściśle ustalona kolejność ma na celu zapewnienie sprawiedliwego i zorganizowanego procesu rozdziału środków, tak aby różne kategorie wierzytelności były zaspokojone w odpowiedniej kolejności, zgodnie z ich ważnością i charakterem.

Dlaczego ustawa określa kolejność zaspokajania wierzycieli?

Ustawa określa kolejność zaspokajania wierzycieli, aby zapewnić sprawiedliwy i systematyczny sposób podziału środków uzyskanych w procesie egzekucyjnym. Kolejność ta jest ustalana z uwzględnieniem różnych aspektów społecznych i ekonomicznych. Priorytet dany niektórym rodzajom wierzytelności, takim jak należności alimentacyjne, odzwierciedla ich znaczenie społeczne i potrzebę ochrony interesów najbardziej wrażliwych stron, jak np. dzieci. Taki system ma zapewnić, że środki są rozdzielane w sposób sprawiedliwy i zgodny z obowiązującymi priorytetami prawnymi i społecznymi.

Jak komornik dzieli pieniądze między wierzycieli?

Proces dzielenia pieniędzy między wierzycieli przez komornika jest złożony i wymaga dokładności, potrzebny jest do tego szczegółowy plan podziału.

Jak sporządzany jest plan podziału?

Komornik rozpoczyna od sporządzenia listy wierzycieli, na której określa, komu i jakie kwoty się należą. Ta lista to fundament całego procesu podziału. Następnie, na jej podstawie, komornik przygotowuje protokół podziału środków. Ten dokument określa, jak dokładnie będą rozdzielone środki między wierzycieli. Protokół ten wymaga zatwierdzenia przez sąd.

Po otrzymaniu zgody sądu komornik przechodzi do dystrybucji środków. W tym momencie może zastosować różne metody dystrybucji, zależnie od specyfiki sprawy i charakteru należności. Przykładowo, komornik może dokonać rozliczenia proporcjonalnego lub zastosować priorytetowe rozliczenie dla niektórych kategorii wierzytelności, takich jak alimenty. Na końcu, po zakończeniu podziału pieniędzy dłużnika, komornik sporządza protokół końcowy, który również podlega akceptacji sądu. Dopiero po tym etapie, komornik może przystąpić do ostatecznego rozesłania pieniędzy do wierzycieli, zgodnie z ustalonym w protokołach podziałem.

Jak komornik ustala kolejność spłaty wierzycieli?

Zasady dotyczące kolejności spłacania wierzytelności przez komornika są ściśle określone i wynikają z art. 1025 i art. 1026 Kodeksu postępowania cywilnego. Prawo ustala hierarchiczny porządek, według którego komornik musi postępować:

  1. koszty egzekucyjne,
  2. należności alimentacyjne,
  3. należności za pracę i renty,
  4. należności zabezpieczone rzeczowo,
  5. należności za pracę niezaspokojone w kolejności trzeciej,
  6. należności podatkowe i inne,
  7. należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję,
  8. inne należności,
  9. kary pieniężne.

Kiedy komornik stosuje rozliczenie proporcjonalne?

Jeżeli kwota uzyskana z egzekucji jest niewystarczająca do pokrycia wszystkich należności, wówczas należności z tej samej kategorii są spłacane proporcjonalnie. W przypadku sporządzania proporcji podziału kwoty należy uwzględniać należność główną, odsetki oraz koszty postępowania​.

​Komornik stosuje rozliczenie proporcjonalne, kiedy środki uzyskane z egzekucji są niewystarczające, aby pokryć wszystkie należności wierzycieli. W takiej sytuacji, należności z tej samej kategorii są spłacane proporcjonalnie do ich wysokości. Oznacza to, że każdy wierzyciel otrzymuje część środków proporcjonalnie do kwoty jego wierzytelności w stosunku do całkowitej kwoty dostępnych środków. To podejście zapewnia sprawiedliwy podział dostępnych funduszy wśród wszystkich wierzycieli, którzy mają roszczenia w tej samej kategorii pierwszeństwa.

Komornik w pierwszej kolejności musi pokryć koszty egzekucyjne, dopiero potem może podzielić pieniądze między wierzycieli. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł zrozumieć Wam, w jaki sposób przebiega egzekucja komornicza.