Dane Krajowego Rejestru Długów nie są zbytnio optymistyczne. Wynika z nich bowiem, że zadłużonych emerytów ciągle przybywa. Niskie świadczenia często nie wystarczają na wszystkie wydatki, dlatego seniorzy są podatni na zaciąganie kolejnych zobowiązań. A czy emeryci są chronieni przed komornikiem? O tym, poniżej!

Czy emerytura jest chroniona przed zajęciem komorniczym?

Polskie prawo przewiduje pewne ograniczenia w zakresie zajęć komorniczych, które mają na celu ochronę minimalnych środków do życia dłużnika. Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytura nie jest w pełni wolna od potencjalnego zajęcia przez komornika, ale istnieją pewne limity ochronne.

Art. 831 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że nie wszystkie świadczenia pieniężne, są dostępne dla komornika. Obejmuje to między innymi minimalną kwotę emerytury, która jest chroniona przed zajęciem. Wartość ta jest zmienna i zależy od przepisów oraz minimalnych środków utrzymania, które są regularnie aktualizowane.

Trzynastka i czternastka a zajęcie komornicze

Emeryci, oprócz regularnych wypłat emerytalnych, otrzymują także specjalne świadczenia znane jako trzynasta i czternasta emerytura. Niezwykle ważne jest, że te dodatkowe wypłaty są chronione przez ustawę o jednorazowych świadczeniach pieniężnych dla emerytów i rencistów, co oznacza, że nie mogą być one obciążone przez komornika do celów spłaty długów.

Zastanawiając się, ile komornik może zabrać z emerytury, warto też zaznaczyć, że nie może dokonać egzekucji z takich dodatków, jak dodatek pielęgnacyjny, czy dla weteranów poszkodowanych.

Dodatkowe świadczenia podlegające egzekucji

Dodatkowo emeryci mogą być uprawnieni do różnych dodatków wypłacanych miesięcznie. Należą do nich świadczenia podlegające procesowi egzekucji komorniczej, w tym:

  • dodatek dla osób uczestniczących w konspiracji lub tajnym nauczaniu,
  • świadczenia dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych w czasie wojny,
  • dodatek kompensacyjny,
  • ryczałt za zużycie energii,
  • świadczenie dla osób deportowanych.

Jak duża część emerytury może być zajęta?

Zasadniczo, komornik może zająć część emerytury przekraczającą minimum egzystencji, które jest ustalane przez prawo. Procent zajęcia emerytury przez komornika zależy od rodzaju długu. Długi alimentacyjne mogą skutkować większymi zajęciami, nawet do 60% świadczenia, podczas gdy w przypadku innych zobowiązań procent ten jest niższy.

Minimalna suma, która jest chroniona przed egzekucją komorniczą w przypadku zobowiązań niezwiązanych z alimentami, ustalona jest na poziomie 1191,33 zł. Jednak, kiedy mowa o długach alimentacyjnych, kwota, która pozostaje poza zasięgiem komornika, obniża się do 635,38 zł.

Rozważmy hipotetyczną sytuację pani Anny, emerytki, która ma dług wobec banku. Jej emerytura wynosi 2500 zł, a minimalna kwota wolna od zajęcia w momencie rozpatrywania sprawy to 1500 zł. Oznacza to, że komornik może teoretycznie zająć część emerytury pani Anny przekraczającą ten limit, z uwzględnieniem konkretnego procentu dozwolonego do zajęcia na podstawie rodzaju długu.

Jak emeryci mogą uchronić się przed nadużyciami?

Emeryci, którzy stają przed perspektywą zajęcia emerytury, powinni znać swoje prawa i możliwe ścieżki obrony. Warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą finansowym, który może pomóc w negocjacjach z wierzycielami lub w zrozumieniu procedur prawnych. Ponadto istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu od czynności komornika, jeśli zajęcie emerytury zostało przeprowadzone niezgodnie z prawem.

Dodatkowa praca emeryta a egzekucja komornicza

Komornik sądowy nie posiada uprawnienia do łączenia długu z zarobków z pracy i emerytury, ponieważ obowiązujące przepisy nie przewidują takiej możliwości. Regulacje dotyczące potrąceń z tych dwóch rodzajów świadczeń są określone w różnych ustawach, co wyklucza ich sumowanie podczas egzekucji zobowiązań. Jednak sytuacja zmienia się, gdy mowa o zobowiązaniach alimentacyjnych. W takim przypadku, dochody dłużnika z różnych źródeł mogą być łączone. Warto zaznaczyć, że regulacje dotyczące alimentów są znacznie bardziej restrykcyjne, co pozwala na więcej możliwości egzekucji w celu zaspokojenia tego rodzaju zobowiązań.

Przedawnienie długu dla emerytów

Kolejnym, istotnym dla emerytów aspektem, jest kwestia przedawnienia zobowiązań egzekwowanych przez komornika. Zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi, po upływie 6 lat roszczenia te ulegają przedawnieniu. Przepisy te stosuje się do długów potwierdzonych przez wyrok sądowy. Jednak, co ciekawe, w przypadku długów wynikających z cyklicznych świadczeń konsumenckich, takich jak czynsz, zobowiązania kredytowe, pożyczki, usługi telekomunikacyjne oraz związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, termin przedawnienia skraca się do 3 lat. Z kolei długi za korzystanie z transportu publicznego bez ważnego biletu przedawniają się po roku, a zaległości związane z debetem na koncie bankowym – po 2 latach.

Jak widać, ustawodawca jasno określił zasady prowadzenia egzekucji komorniczej z emerytury i innych dodatkowych świadczeń, pobieranych przez emerytów. Mamy jednak nadzieję, że jak najmniej osób znajdzie się w tej, niewątpliwie trudnej sytuacji, jaką jest zajęcie dochodów.