Komornik sądowy posiada wiele uprawnień, które mają na celu łatwą i szybką egzekucję długu. Jednak nie jest on niekaralny, musi działać w granicach systemu prawnego. Jeśli komornik naruszy prawo, może on zostać dyscyplinarnie zwolniony. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, jakie są prawa i obowiązki komornika.

Jakie są obowiązki i prawa komornika?

Głównym zadaniem komornika są czynności egzekucyjne, które mają za zadanie rozstrzygnąć roszczenia cywilne. Jego zadaniem jest ściągnięcie majątku od dłużnika, by pokryć należności u wierzyciela. Egzekucja komornicza nie może jednak zostać przeprowadzona od razu. Najpierw dłużnik musi zostać poinformowany o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Pismo to powinno zawierać informacje o tym, kto jest wierzycielem, ile pieniędzy jest winny trasat, oraz jakie są koszta sądowe i egzekucyjne… Następnie komornik przystępuje do poszukiwania majątku dłużnika, by jak najszybciej spłacić długi u wierzycieli. Kiedy komornik sądowy już wyegzekwuje należności, musi on je przekazać wierzycielowi w ciągu czterech dni. W przeciwnym razie zobowiązany jest on do zapłaty odsetek od kwot otrzymanych i nierozliczonych.

Komornik może dokonywać czynności egzekucyjnych w dni robocze oraz w soboty od 7 do 21. W szczególnych przypadkach, jeśli egzekutor ma zezwolenie Prezesa Sądu Rejonowego, może on także przeprowadzać czynności w porze nocnej oraz w święta. Inne obowiązki komornika sądowego to obowiązek noszenia identyfikatora podczas wykonywania czynności.

Zawód komornika związany jest też z licznymi restrykcjami. Komornik nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia, jeśli praca przeszkadzałaby mu w pełnieniu obowiązków komorniczych. Wyjątkiem tutaj są posady naukowo-dydaktyczne na szkołach wyższych.

Do czego nie jest uprawniony komornik?

Podstawą prawna do wykonywania egzekucji komorniczych są przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Drugą, ważną podstawą do wykonania czynności egzekucyjnych jest orzeczenie sądu. Co więcej, egzekutor nie ma prawa ingerować w to, co orzekł sąd. Dlatego należy pamiętać, że komornik sądowy nie jest uprawniony do wstrzymywania egzekucji komorniczych. Jeśli zależy nam na zatrzymaniu czynności egzekucyjnych, musimy dysponować orzeczeniem sądu.

Jakie są uprawnienia komornika sądowego?

Komornik w drodze egzekucji ma prawo zająć rachunki bankowe dłużników, ich wynagrodzenia za pracę, inne wierzytelności jak np. zwrot podatku. Komornik posiada uprawnienia do zajęcia nieruchomości w celu jej licytacji i spłaty wierzycieli. Co więcej, jest on upoważniony do przymusowego otwarcia drzwi, jeśli dłużnik utrudnia postępowanie egzekucyjne. Ponadto egzekutor jest upełnomocniony w zakresie poszukiwania trasata, inne osoby i instytucje mogą mu udzielić wszelkich informacji na temat miejsca zamieszkania czy korespondencji dłużnika.

Czy komornik może nagrywać czynności?

Tak, komornik zobowiązany jest do nagrywania czynności komorniczych, które odbywają się poza kancelaria. Najczęściej nagrywane są licytacje czy zajęcia nieruchomości. Musi on nagrać zajęcie nieruchomości, jeśli jedna ze stron postępowania złoży o to wniosek. Dłużnik nie może sprzeciwić się nagraniom przez komornika. Trasat, jak i wierzyciel może jednak to nagranie zobaczyć, komornik umożliwia zapoznanie się z materiałem wideo w kancelarii komorniczej.

Za co komornik sądowy ponosi odpowiedzialność?

Mimo że komornik ma szereg różnych upoważnień, które pozwalają mu na płynne przeprowadzenie egzekucji komorniczej, to nie jest on jednak bezprawny. Komornicy również popełniają błędy, najczęstsze uchybienia, to:

  • zajmowanie przedmiotów ponad wysokość długu, zdarzały się sytuacje, gdy komornik zabrał za dużo,
  • dokonanie sprzedaży nieruchomości z naruszeniem zasad licytacji,
  • prowadzenie egzekucji komorniczej bez orzeczenia sądu,
  • egzekucja przedmiotów, które nie należą do dłużnika.

Jak już wspomnieliśmy, egzekutor musi działać zgodnie z prawem, jeśli narusza on granice postępowania, to ponosi on odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę. Jeśli wiesz, że egzekutor narusza przepisy, to należy zgłosić skargę do sądu rejonowego, w którym pracuje komornik. Dłużnik ma prawo dochodzić do odszkodowania za szkody wyrządzone przez komornika.

W jakich sytuacjach komornik może zostać ukarany?

Minister Sprawiedliwości może odwołać komornika, jeśli uporczywie naruszał on przepisy prawa i zostały one potwierdzone orzeczeniami sądu (a te były wydawane w wyniku rozpoznania skarg na czynności egzekutora).

Co więcej, komornik odpowiada dyscyplinarnie za naruszenie godności urzędu, obrazę przepisów, niewykonywanie poleceń wizytacyjnych. Kary dyscyplinarne dla komornika uwzględniają:

  • nagany,
  • upomnienia,
  • kary pieniężne,
  • wydalenie ze służby komorniczej.

Jeśli komornik zostanie dyscyplinarnie ukarany, to nie może on wykonywać zawodu przez 5 lat od dnia orzeczenia sądu.