Nie da się ukryć, że posiadając nawet mniejsze nieuregulowane zobowiązania pieniężne i wynikająca z nich ciągła presja mogą utrudniać codzienne funkcjonowanie dłużnika. Komornik ma bowiem prawo do prowadzenia czynności egzekucyjnych wobec dłużnika, które najczęściej nie leżą w jego interesie. W polskim prawie istnieje jednak okres przedawnienia długów, po przeminięciu którego, komornik sądowy nie powinien już podejmować żadnych czynności egzekucyjnych. Jak to jednak działa w praktyce i czy komornik może ściągać przedawniony dług? Kwestię tą szczegółowo opisujemy w poniższym artykule.

Czym jest przedawnienie długu?

Przedawnienie długu można wyjaśnić, jako moment, w którym według przepisów jest już za późno dla wierzyciela, na egzekucję zobowiązań majątkowych od osoby zadłużonej. Jest to moment istotny tak samo dla dłużnika, jak i wierzyciela, a również komornika sądowego. Dla dłużnika przedawnienie długu oznacza, że z momentem przeminięcia terminu, przeszłe należności, które musiałyby zostać uregulowane, zostają uznane za nieważne. Głównym skutkiem praktycznym jest natomiast fakt, że nie musi się on już obawiać podejmowania wobec niego żadnych czynności egzekucyjnych związanych z danym długiem. Analogicznie, przedawnienie dla wierzyciela oznacza, że nie będzie on miał już podstaw, do egzekwowania należności. Warto wspomnieć również, że w niektórych przypadkach przedawnione mogą zostać nawet te długi, których egzekucja już się rozpoczęła. Sytuacja taka może wynikać z tego, że w chwili przedawnienia, komornik sądowy traci prawo do wszczynania oraz kontynuacji czynności egzekucyjnych. Warto o tym pamiętać, ponieważ komornik, który ściga przedawniony dług, naraża się na wniesienie skargi do sądu na jego działania.

Po jakim czasie dług się przedawnia?

Często można spotkać się z określeniem okresu przedawnienia długu, który w polskim prawie wynosi 6 lat. Właśnie przez ten czas możliwe są do podjęcia wszelkie kroki wobec dłużnika, w których efekcie zaspokojone miały być żądania wierzyciela. Do momentu przedawnienia się długu, komornik ma prawo między innymi do zajmowania dóbr materialnych dłużnika, jego licytacji jego nieruchomości oraz zajmowania wypłaty. Warto jednak pamiętać, że działania te często mogą być podejmowane znacznie dłużej niż 6 lat od powstania długu.

Co może przerwać bieg przedawnienia długu?

Bieg przedawnienia długu u komornika może przerwać każde działanie, podejmowane w celu egzekucji należności wierzyciela. W praktyce oznacza to więc, że nawet jeśli minęło na przykład pięć i pół roku od podjęcia ostatnich starań przez wierzyciela, komornika czy sąd, w kierunku pobrania należności od dłużnika, wystarczy wykonanie jednego działania, aby bieg przedawnienia rozpoczął się na nowo. Może to nastąpić na przykład w wyniku nadania klauzuli wykonalności czy skierowania sprawy do komornika.

Nadanie klauzuli wykonalności

Przez nadanie klauzuli wykonalności można rozumieć potwierdzenie przez Sąd faktu, że dany wyrok może być egzekwowany przez komornika. Jest to istotny element podczas ściągania długów, ponieważ bez tej decyzji, komornik nie może zająć się sprawą wierzyciela.

Skierowanie sprawy do komornika

Głównym krokiem podejmowanym przez wierzyciela, który przerywa bieg przedawnienia długu, jest skierowanie sprawy bezpośrednio do komornika już po otrzymaniu klauzuli wykonalności. Działanie to może bowiem rozpocząć bezpośredni proces egzekucji należności od dłużnika.

Czy komornik może ścigać przedawniony dług?

Nie można jednak zapominać, że dług, który przedawni się na skutek niepodejmowania żadnych działań ze strony wierzyciela, komornika lub sądu powinien zostać uznany za nieważny. Oznacza to więc, że komornik nie może ścigać przedawnionego długu. Warto również pamiętać, że nawet jeśli czynności egzekucyjne zostaną podjęte już po tym, jak dług komorniczy zostanie przedawniony, dłużnik ma prawo złożyć wniosek o ich umorzenie.

Zastanawiając się więc, po ilu latach przedawnia się dług u komornika, warto skupić się nie tylko na okresie od samego powstania zobowiązania, a raczej od ostatniego podjętego działania w kierunku uregulowania należności. Jest to istotne, ponieważ przedawnienie długu komorniczego powinno nastąpić po 6 latach, ale w praktyce okres ten może okazać się dłuższy. Bieg przedawnienia mogą przerwać bowiem działania, takie jak nadanie klauzuli wykonalności czy skierowanie sprawy do komornika. Warto jednak pamiętać, że jeśli faktycznie dług komorniczy się przedawni, organ wykonawczy nie ma prawa ścigać dłużnika ze względu na przeszłe zobowiązania.