Borykasz się z zadłużeniem, które nie sposób spłacić? Obawiasz się, że podczas egzekucji komorniczej zostaniesz pozbawiony środków do życia? Przeczytaj nasz artykuł, aby przekonać się, z jakich składników majątku dłużnika w pierwszej kolejności są ściągane należności dla wierzycieli, a także czego nie może zająć komornik.

Jak przebiega proces egzekucji komorniczej?

Ściąganie należności przez komornika odbywa się na mocy tytułu egzekucyjnego wydanego przez sąd. Zazwyczaj wszczęcie postępowania komorniczego ma miejsce po złożeniu przez wierzyciela pisemnego wniosku. Zastanawiając się nad tym, co komornik zajmuje w pierwszej kolejności, należy pamiętać, że to wierzyciel wskazuje, z jakich składników majątkowych powinny zostać odebrane należności. Warto także zaznaczyć, że urzędnik ten działa zgodnie z przepisami prawa, które regulują zakres jego obowiązków i w myśl zapisów zawartych w tytule wykonawczym.

Czy komornik może zająć konto bankowe dłużnika?

Nieruchomości i rzeczy materialne stanowiące majątek dłużnika należy najpierw sprzedać, co może znacznie wydłużyć proces odzyskiwania długów. Z tego względu zazwyczaj w pierwszej kolejności egzekucji podlega konto bankowe osoby borykającej się z problemami finansowymi. Komornik sądowy ma prawo zablokować środki pieniężne znajdujące się na rachunku dłużnika, łącznie z częścią jego wynagrodzenia za pracę.

Istnieją jednak pewne ograniczenia dotyczące tego, ile może zabrać komornik z wynagrodzenia osoby zadłużonej. Do dyspozycji dłużnika powinna pozostać kwota stanowiąca równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym po odliczeniu składki na ubezpieczenie społeczne i zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych. Zasada ta dotyczy nie tylko zarobków z tytułu umowy o pracę, ale również wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie innych umów cywilnoprawnych, pod warunkiem że dochód ten stanowi jedyne źródło utrzymania osoby zadłużonej.

Komornikowi sądowemu przysługuje także prawo do potrącenia do 60% pensji dłużnika na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych i maksymalnie 50% sumy wynagrodzenia na pokrycie innych zobowiązań. Oznacza to, że zajęciu przez urzędnika podlegają jedynie środki przekraczające płacę minimalną. Mimo tego, że sytuacja finansowa dłużnika może przyczynić się do znacznego wydłużenia czasu spłaty wszystkich należności, to niedopuszczalne jest, aby pozostał on bez środków do życia. Zawsze na koncie bankowym osoby zadłużonej powinny pozostać środki pozwalające na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych — takich jak zakup jedzenia, artykułów pierwszej potrzeby i uregulowanie bieżących rachunków za mieszkanie.

Jakie świadczenia może zabrać komornik?

Dłużnik otrzymujący emeryturę lub rentę musi się liczyć z tym, że komornik prawdopodobnie potrąci z niej pewną kwotę pieniędzy na rzecz spłaty nieuregulowanych zobowiązań. W standardowym przypadku urzędnik co miesiąc pobiera z emerytury osoby borykającej się z zadłużeniem sumę w wysokości 25% jej wartości na pokrycie należności wierzycieli. Natomiast gdy zalega on z wypłatą świadczeń alimentacyjnych, z jego emerytury może zostać potrącona kwota wynosząca nawet do 60% jej wysokości. Na koncie dłużnika powinna pozostać suma 1125,26 zł w przypadku pobrania przez komornika sądowego kwoty na uregulowanie należności niezwiązanych z alimentami, bądź 681,97 zł, gdy z emerytury dłużnika została potrącona część na świadczenia alimentacyjne. Należy pamiętać, że świadczeniem także podlegającym zajęciu przez komornika jest zwrot podatku.

Czego komornik nie ma prawa zająć?

Dobrą wiadomością dla osoby borykającej się z zadłużeniem może być informacja, że istnieją świadczenia, które nie podlegają egzekucji komorniczej. Wśród nich najczęściej znajdują się zasiłki rodzinne i socjalne, a także formy pomocy finansowej przyznawane przez rząd. Należą do nich dodatki poporodowe, rodzinne, pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych, a także świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki wychowawcze, integracyjne oraz dla opiekunów. Inne świadczenia, których nie może zająć komornik to zasiłek 500+ i alimenty otrzymywane na dziecko.

Urzędnik sądowy powinien także pozostawić dłużnikowi przedmioty i sprzęt codziennego użytku takie jak łóżko, stół, krzesła, pralka, lodówka i odkurzacz. Do rzeczy, które nie podlegają konfiskacie przez komornika, należą także pościel, ubrania, zapas żywności i opału na miesiąc oraz urządzenia niezbędne do pracy zarobkowej osoby zadłużonej — czyli laptop i telefon komórkowy.

Postępowanie komornicze ma na celu wyegzekwowanie należność wierzycieli, jednak ściąganie długów powinno w jak najmniejszym stopniu obciążać osobę borykającą się z zadłużeniem. Dłużnik zawsze powinien posiadać na koncie środki umożliwiające mu zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.