Egzekucja komornicza to przykra konsekwencja kłopotów z terminowym regulowaniem należności. Dobrze wiedzieć jakimi kosztami jest obarczona, kiedy oraz komu przysługuje obniżenie i zwolnienie z kosztów komorniczych.

Czym są koszty komornicze?

Zasady prowadzenia egzekucji komorniczych oraz związanych z tym kosztów zmieniły się dnia 1 stycznia 2019 roku. Obowiązująca obecnie ustawa o kosztach komorniczych określa jakie są koszty komornicze, zasady ich ponoszenia oraz aktualny tryb postępowania. Koszty komornicze to należne komornikowi opłaty z każdej wyegzekwowanej kwoty, która została przez niego ściągnięta z majątku dłużnika, to wszystkie wydatki komornika sądowego poniesione w toku postępowania egzekucyjnego.

Ile wynoszą koszty komornicze?

Do stycznia 2019 roku wysokość opłaty komorniczej nie była jednolicie ukształtowana, jednak według obowiązującej obecnie litery prawa bez znaczenia pozostaje w jaki sposób komornik wyegzekwował należne dłużnikowi pieniądze. Opłata jest zawsze taka sama i wynosi 10% od wyegzekwowanych kwot. Niezależnie od tego czy komornik wyegzekwował środki z rachunku bankowego, przysługujących zasiłków, wynagrodzenia za pracę czy z rzeczy ruchomych wartość procentowa należności jest zawsze taka sama. Prawie wszystkie postępowania egzekucyjne, wszczęte przed 1 stycznia 2019 roku, są obarczone opłatami według starych zasad.

Kto ponosi koszty komornicze?

Podmiotem, na którym spoczywa obowiązek ponoszenia kosztów egzekucji komorniczej jest dłużnik, a koszty komornicze nie umniejszają wartości należnej wierzycielowi tylko zwiększają kwotę, którą musi uiścić. Zdarzają się jednak sytuacje, w których to wierzyciel składający wniosek o wszczęcie egzekucji zostaje obciążony kosztami komorniczymi. Dochodzi do tego min. kiedy we wspomnianym wniosku została wskazana osoba niebędąca dłużnikiem, wszczęcie postępowania egzekucyjnego okazało się bezsprzecznie niecelowe, czy wierzyciel nie dochował należytej staranności i poprzez swoją bezczynność uniemożliwił przeprowadzenie egzekucji np. nie wskazał adresu pobytu dłużnika.

Co zrobić, aby obniżyć koszty komornicze?

Przepisy prawa wskazują, że dłużnik ma prawo do złożenia wniosku o obniżenie kosztów komorniczych, jednak wniosek może dotyczyć jedynie świadczeń o charakterze pieniężnym. Wniosek powinien zostać złożony w sądzie rejonowym, za pośrednictwem kancelarii komorniczej, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o ustaleniu opłaty egzekucyjnej.

Przy zachowaniu określonych w przepisach warunków dłużnik może znacznie zredukować wysokość poniesionych kosztów komorniczych. Istnieje szansa na zmniejszenie 10% opłaty na rzecz 3% od wyegzekwowanych kwot (jednak kwota nie może być mniejsza niż 150 zł). Dzieje się tak w przypadku dobrowolnej wpłaty pieniędzy komornikowi, a dłużnik musi w tym celu dokonać wpłaty u komornika w terminie miesiąca od dnia powiadomienia o wszczęciu egzekucji. Ulga przysługuje kiedy część lub cała kwota długu zostaną przekazane komornikowi bezpośrednio lub na wskazany przez niego rachunek bankowy.

Ugoda z wierzycielem a koszty komornicze

Ugoda zawarta pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, dotycząca sposobu oraz terminu uregulowania zadłużenia, związana jest ze złożeniem przez wierzyciela wniosku o umorzenie egzekucji. Komornik jest uprawniony do pobrania opłaty w wysokości 5% lub 10% pozostałych do wyegzekwowania kwot. Wartość procentowa jest uzależniona od tego czy porozumienie zostało zawarte w terminie miesiąca od dnia, w którym dłużnik otrzymał zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. Wierzyciel musi ponieść koszty komornicze jeżeli nie jest w stanie wykazać, że wniosek o umorzenie egzekucji pozostaje w ścisłym związku z zawartym porozumieniem.

Jak kształtują się koszty komornicze przy alimentach?

W przypadku egzekucji zaległości alimentacyjnych komornik w pierwszej kolejności zaspokaja koszty egzekucji komorniczej. Środki wyegzekwowane przez komornika są pomniejszane o opłaty egzekucyjne, a wysokość opłat komornik ustala co najmniej raz w roku odrębnym postanowieniem.

Czy można umorzyć koszty komornicze ?

Koszty komornicze mogą zostać umorzone, a o umorzenie może starać się zarówno wierzyciel jak i dłużnik. Prawo daje taką szansę zarówno osobom fizycznym jak i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebędącym osobą prawną. Przepisy kodeksu cywilnego w tej kwestii rozciągają się na postępowanie egzekucyjne, pozwalają na zwolnienie w całości lub w części z kosztów sądowych.

Co zrobić, aby uzyskać umorzenie kosztów komorniczych?

W sytuacji, w której dłużnik lub wierzyciel nie jest w stanie finansowo podołać uiszczeniu kosztów komorniczych, a ich zapłata skutkowałaby narażeniem siebie i rodziny na szkodę mogą wnioskować o zwolnienie z ponoszenia kosztów komorniczych.

W tej sprawie należy złożyć wniosek do sądu rejonowego, powołując się na słabą sytuację materialną. W dokumencie trzeba wskazać dane wnioskującego, numer i wydanie tytułu wykonawczego, opis przyczyn, które nie pozwalają na uiszczenie opłat. Trzeba również powołać się na podstawę prawną, która pozwala na umorzenie kosztów egzekucyjnych.

Jakie przesłanki uprawniają do zwolnienia z kosztów komorniczych?

Dobrze wiedzieć jakie przesłanki należy spełnić chcąc uwolnić się od kosztów komorniczych. Koszty egzekucyjne mogą zostać umorzone kiedy potwierdzono nieściągalność dochodzonego obowiązku lub kiedy dłużnik, czy wierzyciel wykaże, że ich uiszczenie spowodowałoby rozległy uszczerbek na sytuacji finansowej. Organ egzekucyjny może również umorzyć koszty w całości lub w części kiedy przemawia za tym ważny interes publiczny oraz w sytuacji, w której ściągnięcie kosztów spowodowałoby nieproporcjonalne wydatki.