W sytuacji, w której zasądzone kwoty alimentów nie wpływają na konto wierzyciela lub jego ustawowego przedstawiciela, uprawniony do otrzymywania pieniędzy może zwrócić się o pomoc do komornika. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych przebiega według określonych przepisami schematów i dobrze wiedzieć, w jaki sposób komornik ściąga alimenty?

Spóźnione alimenty i komornik – jakie prawo?

W Polsce wiele rodzin boryka się z problemem uzyskania należnych alimentów. Najczęściej matka dziecka musi stawiać czoła jego ojcu, który uchyla się od obowiązku łożenia pieniędzy na utrzymanie i edukację wspólnego potomka. Zastanawiając się nad tym, czy komornik może zająć alimenty, trzeba pamiętać, że nadrzędną zasadą jest tutaj ochrona dobra dziecka i prawo nie pozostawia wierzyciela w takiej sytuacji bez wyjścia.

Kiedy jedno z rodziców nie reguluje należnych rat alimentacyjnych, należy skorzystać z pomocy komornika, który przeprowadzi egzekucję alimentów. Egzekucja komornicza świadczeń alimentacyjnych odbywa się na podstawie regulacji zawartych w kodeksie postępowania cywilnego, które szczegółowo określają zasady przeprowadzania czynności w tym zakresie.

Komornik a alimenty

Chcąc zapewnić bezpieczeństwo materialne dziecka, przedstawiciel ustawowy małoletniego powinien złożyć wniosek u komornika o wszczęcie egzekucji alimentów. Jeżeli wierzyciel jest osobą pełnoletnią, składa wniosek sam lub za pośrednictwem uprawnionego pełnomocnika. We wniosku należy dokładnie wskazać świadczenie, które ma zostać spełnione. Wniosek należy złożyć u komornika wraz z tytułem wykonawczym. Jest to zazwyczaj wyrok sądu z tytułem wykonalności lub ugoda alimentacyjna zawarta pomiędzy rodzicami.

Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów powinien zawierać dane osobowe dłużnika, kwotę zaległych alimentów wraz z odsetkami. Należy również przedłożyć w nim adres zamieszkania dłużnika. W sytuacji, w której miejsce pobytu dłużnika nie jest znane, do wniosku o wszczęcie egzekucji załącza się żądanie o ustanowienie dla niego kuratora. Składając wniosek o egzekucję zaległych rat alimentacyjnych, nie należy wskazywać w nim sposobu ściągnięcia długu, określać majątku dłużnika, z którego egzekucja ma zostać przeprowadzona. W procesie egzekucji alimentów komornik może odzyskać należne wierzycielowi środki według wszelkich dopuszczalnych prawem sposobów, z wyłączeniem egzekucji z nieruchomości.

Kancelarię komornika możemy wybrać dowolnie, jednak co do zasady wniosek składa się u komornika właściwego miejscowo ze względu na miejsca zamieszkania dłużnika. Można go też złożyć również w komornika właściwego miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela.

Jak wygląda egzekucja alimentów?

Egzekucja komornicza wykonywana jest natychmiastowo, może zostać przeprowadzona już na podstawie wyroku sądu pierwszej instancji. Do zadań komornika należy ustalenie stanu majątkowego dłużnika oraz kwoty jego zarobków. W miarę potrzeby wskazane jest osobiste sprawdzenie majątku w miejscu zamieszkania dłużnika oraz ustalenie wszystkich źródeł dochodów. Jeżeli miejsce zamieszkania dłużnika nie jest znane, komornik może wystąpić ze stosownym wnioskiem do Policji, która przeprowadza czynności zmierzające do ustalenia miejsca zamieszkania i pracy dłużnika.

Podczas postępowania egzekucyjnego komornik korzysta z publicznie dostępnych rejestrów i źródeł informacji. Jego dochodzenie, celem uzyskania informacji na temat stanu majątkowego dłużnika, powinno być przeprowadzane okresowo, odstępy pomiędzy kolejnymi etapami nie mogą przekraczać 6 miesięcy. W ramach swoich uprawnień i obowiązków komornik może też wezwać dłużnika do przedłożenia wykazu stanu majątkowego. Ma również prawo zażądać takich informacji od uczestników postępowania oraz innych podmiotów (np. kierownika jednostki organizacyjnej lub pracownika), które dysponują wiedzą w przedmiotowej sprawie.

Ile komornik może zabrać z pensji za alimenty?

Zazwyczaj, w pierwszej kolejności komornik ściąga zaległe alimenty z wynagrodzenia dłużnika, to najczęściej stosowana metoda egzekucji. Komornik i alimenty z wynagrodzenia to nieubłagane widmo egzekucji dla wszystkich dłużników uchylających się od łożenia środków na dzieci. Kwota miesięcznego zajęcia może wynosić maksymalnie 60% wynagrodzenia, to najwyższe potrącenie komornicze z zarobków. Warto wskazać, że kwota potrącenia komorniczego liczona jest od kwoty wynagrodzenia netto, a nie brutto. Ważne również, że zabezpieczenie alimentów jest priorytetem, dlatego długi alimentacyjne są egzekwowane w pierwszej kolejności, przed innymi świadczeniami, które pozostają z nimi w zbiegu.

Kwota wolna od potrąceń komorniczych

W przypadku potrąceń komorniczych dokonywanych na poczet alimentów, nie obowiązuje kwota wolna od potrąceń. Potrącenia komornicze z wynagrodzenia dłużnika mogą być dokonywane z pełnej kwoty uzyskiwanych nagród z zakładowego funduszu nagród, czy dodatkowych wynagrodzeń rocznych.