Komornik sądowy to zawód, który potrafi wzbudzać wiele emocji. Działania podejmowane przez te osoby może nie są najprzyjemniejsze dla dłużnika, ale egzekucja zadłużenia to często działanie konieczne w przypadku nieuregulowanego zobowiązania. Aby przybliżyć i nieco wyjaśnić szczegóły tego stanowiska, prezentujemy poniżej wymagania do powołania, szczegóły odwoływania i inne istotne informacje, związane z pracą komornika sądowego w Polsce.

Kim jest legalnie powołany komornik sądowy?

Legalnie powołany komornik sądowy to osoba, która sprawuje urząd przy sądzie rejonowym, ale nie pracuje bezpośrednio w ramach tej instytucji. Osoba ta, nie będąc zatrudniona przez sąd, przeważnie prowadzi własną działalność, czyli kancelarię komorniczą. Podczas swojej pracy, komornik wszystkie działania powinien podejmować, w zgodzie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych. Odpowiada on natomiast przed prezesem właściwym miejscowo sądu rejonowego.

Warto również wspomnieć, że kompetencje komornika, choć podobne, znacząco różnią się od tych, jakie posiada windykator. Zastanawiając się, czy komornik i windykator to ta sama osoba, warto wspomnieć o tym, iż komornik działa na wniosek wierzyciela i podejmuje działania na podstawie nakazu sądowego.

Jak powoływany jest komornik sądowy w Polsce?

Warto również wiedzieć, że podstawą do powołania na to stanowisko, jest przede wszystkim wniosek o powołanie na komornika, który rozpatruje Minister Sprawiedliwości. Istotną informacją dla osób ubiegających się o powołanie na stanowisko komornika może być również to, że wymagane dokumenty należy składać za pośrednictwem sądu apelacyjnego, który będzie odpowiadał miejscu wykonywania zawodu.
Oznacza to więc, że komornik z Czeladzi powinien składać swój wniosek z pomocą sądu apelacyjnego w Katowicach.

Oprócz decyzji Ministra Sprawiedliwości przy tym, jak zostać komornikiem, należy również spełniać szereg wymagań. Są to między innymi:

 • Posiadanie polskiego obywatelstwa;
 • Posiadanie pełni zdolności prawnych;
 • Nieposzlakowana opinia;
 • Brak wyroków za przestępstwa skarbowe oraz pospolite;
 • Brak podejrzeń o przestępstwa;
 • Wykazywanie się odpowiednimi kwalifikacjami, np. tytuł magistra prawa;
 • Ukończone 28 lat.

Aby wniosek o powołanie na stanowisko komornika został rozpatrzony pozytywnie, niezbędne będzie również odbycie odpowiedniej praktyki zawodowej. Komornik sądowy przy sądzie rejonowym przed powołaniem powinien pracować przynajmniej dwa lata jako asesor komorniczy. Oznacza to więc, że kandydat musi wcześniej zdać odpowiedni egzamin komorniczy i przez minimum dwa lata pracować pod okiem już powołanego komornika sądowego. Dobra i bezproblemowa praktyka może mieć również pewny wpływ na ostateczną decyzję, ponieważ stanowisko Ministra Sprawiedliwości często wsparte jest opinią sądu komorniczego.

Jakie ma uprawnienia legalnie powołany komornik sądowy?

Do głównych uprawnień i obowiązków komornika sądowego, należy przeprowadzanie czynności postępowania egzekucyjnego, czyli wyegzekwowanie wszelkich należności od dłużnika na rzecz wierzyciela. Jest to możliwe na kilka sposobów, z których najbardziej popularne to:

 • Zajęcie wynagrodzenia za pracę;
 • Zajęcie rachunku bankowego;
 • Egzekucja z wierzytelności;
 • Zajęcie ruchomości;
 • Zajęcie nieruchomości.

Warto również wspomnieć, że następstwem zajęcia komorniczego często jest licytacja, która często oznacza utratę posiadanego majątku. Na szczęście są pewne metody na powstrzymanie tych działań. Zastanawiając się, czy można wstrzymać egzekucję komorniczą, warto pamiętać, że istnieje możliwość wnioskowania o zawieszenie postępowania, które może być złożone na każdym jego etapie.

Jak odwoływany jest komornik sądowy w Polsce?

Dla pełni obrazu warto wspomnieć, że komornik sądowy przy sądzie rejonowym może być także odwołany. Dokonuje tego również Minister Sprawiedliwości. Powody odwołania mogą być różne, ale najczęstszymi z nich są:

 • Rezygnacja komornika sądowego z dalszego pełnienia obowiązków;
 • Ukończenie 65. rok życia;
 • Orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za trwale niezdolnego do pracy;
 • Pozbawienie praw publicznych lub do wykonywania zawodu na podstawie prawomocnego wyroku;
 • Notoryczne naruszanie prawa;
 • Ukaranie prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym służby komorniczej;
 • Brak zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Zastanawiając się więc, jak działa i z czym wiąże się powoływanie i odwoływanie komorników sądowych w Polsce, można więc dostrzec o wiele szerszy obraz tej profesji. Legalnie mianowany komornik jest bowiem osobą, która nie pracuje bezpośrednio w sądzie, ale odpowiada przed prezesem sądu rejonowego. Jest on powoływany na podstawie wniosku, który rozpatruje Minister Sprawiedliwości. Jego głównym uprawnieniem jest przeprowadzanie czynności, które związane są z postępowaniem egzekucyjnym. Odwoływanie komornika sądowego może być spowodowane osiągnięciem określonego wieku, rezygnacją ze stanowiska lub naruszeniem prawa.