Licytacja komornicza jest rodzajem publicznej sprzedaży ruchomości bądź nieruchomości dłużnika, przeprowadzana jest celem egzekucji nieuregulowanego zobowiązania. Obowiązujące przepisy ściśle wskazują jak ma przebiegać procedura spieniężenia majątku. Jak wyglądają komornicze licytacje?

Licytacje komornicze – jak to działa?

Pod pojęciem licytacji komorniczej należy rozumieć proces zmierzający do odzyskania przez wierzyciela środków niespłaconych przez dłużnika, wobec którego wszczęto postępowanie egzekucyjne. Organem przeprowadzającym egzekucję jest komornik działający przy właściwym sądzie rejonowym, może być nim również sąd. W realizacji wydanej przez sąd klauzuli wykonalności pomocy zazwyczaj udziela policja, czasem wojsko lub bank.

Uprawnienie w kwestii wyboru kancelarii komorniczej ma wierzyciel. Co do zasady, poza wyjątkami wskazanymi w obowiązujących regulacjach prawnych, komornik nie może odmówić przyjęcia wniosku dotyczącego wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Co może być przedmiotem licytacji komorniczej?

Przedmiotem licytacji komorniczej mogą być rzeczy ruchome, jednak egzekucja w postaci licytacji komorniczej nieruchomości jest zdecydowanie bardziej skuteczną formą odzyskiwania należności. Katalog ruchomości, które mogą zostać objęte licytacją jest szeroki, to często antyki, dzieła sztuki, biżuteria, łodzie i jachty. Skuteczne okazują się też licytacje komornicze samochodów osobowych, licytacje komornicze maszyn rolniczych, czy licytacje komornicze maszyn budowlanych.

Nieruchomości, które są przedmiotem tego rodzaju aukcji sprzedawane są w formie licytacji komorniczych domów, mieszkań, garaży i miejsc postojowych, lokali użytkowych, magazynów, czy licytacji komorniczych gospodarstw rolnych.

Jaka procedura obowiązuje komornika przed przystąpieniem do licytacji?

Przed przystąpieniem do licytacji komorniczej, działający na podstawie wniosku egzekucyjnego złożonego przez wierzyciela i sądowego tytułu wykonawczego, komornik usiłuje skutecznie wezwać dłużnika do uregulowania należnej wierzytelności. Jeżeli jego starania nie przynoszą zamierzonych rezultatów przystępuje do zajęcia ruchomości wchodzących w skład majątku dłużnika. Zajęte przez komornika nieruchomości np. mieszkanie z licytacji komorniczej zostają wpisane do hipoteki.

Wezwany do zapłaty należności dłużnik ma od tego czasu dwa tygodnie na realizację zobowiązania. Jeżeli nie podejmuje żadnych działań w tym kierunku komornik, na wniosek dłużnika, przeprowadza wycenę zajętych nieruchomości. W praktyce czynność tą przeprowadza biegły, komornik nie ma bowiem uprawnień do oszacowania wartości zajętego majątku, sprawuje nadzór formalny nad czynnością.

Warunki przystąpienia do licytacji komorniczej

Wiele osób zastanawia się jak kupować na licytacji komorniczej. Trzeba wiedzieć, że podstawowym warunkiem przestąpienia jest wniesienie wadium w określonej kwocie, która wynosi jedną dziesiątą sumy oszacowania konkretnego składnika majątku dłużnika. Pieniądze należy wpłacić nie później niż jeden dzień przed rozpoczęciem licytacji w formie gotówki w kancelarii komornika lub przekazać na rachunek bankowy, który zostaje wskazany w obwieszczeniu. Po zakończeniu licytacji rękojmia jest zwracana jej uczestnikom, a zwycięzca płaci kwotę pomniejszoną o wartość wadium.

Kiedy i gdzie odbywają się licytacje komornicze?

Termin oraz miejsce, w którym odbywa się licytacja komornicza ogłoszone zostają przez sąd i komornika prowadzącego egzekucję. Licytacja może się odbyć dopiero po upływie dwóch tygodni od uprawomocnienia się dokonanej przez biegłego wyceny. Wiadomość pojawia się zazwyczaj na budynku właściwego sądu, na stronie internetowej komornika, witrynie Krajowej Rady Komorniczej, czasem w urzędzie gminy, czy lokalnej prasie.

Jak przebiegają licytacje komornicze?

Nie później niż dwa tygodnie przez rozpoczęciem licytacji komorniczej informacja na jej temat musi zostać podana do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia. Od tego czasu, przez okres dwóch kolejnych tygodni potencjalni nabywcy mają prawo do wglądu w akta postępowania egzekucyjnego oraz mogą obejrzeć nieruchomość, która zostaje objęta licytacją.

Licytacja prowadzona jest przez komornika, pod nadzorem sędziego, w formie ustnej i jeżeli nikt nie zgłosi się do zakupu w pierwszym terminie zostaje wyznaczony kolejny. Cena wywoławcza nie może wynosić mniej niż 3/4 wartości oszacowanej nieruchomości, w drugim terminie wartość nie może być mniejsza niż 2/3 tej kwoty. Licytacja komornicza może odbywać się dwukrotnie, w drugim terminie wierzyciel może nabyć nieruchomość za cenę wywoławczą. Licytacja komornicza przebiega w myśl zasady „kto da więcej”. Przybicie otrzymuje licytant, który zaoferował najwyższą kwotę, a postanowienie w tej kwestii należy finalnie do sądu.

Czym są licytacje komornicze online?

Uzyskiwanie informacji na temat licytacji komorniczych może odbywać się również przez Internet, nowością są jednak e-licytacje komornicze. To projekt Krajowej Rady Komorniczej, który ma ułatwić proces uzyskiwania należności z majątku dłużnika. Według założeń nowy serwis aukcyjny ma zwiększyć zainteresowanie potencjalnych nabywców licytacjami komorniczymi.