Wiele osób zastanawia się, czy i kiedy przedawnia się dług, a także jakie warunki muszą zostać spełnione, aby to nastąpiło. I choć już zasygnalizujemy, że przedawnienie długów jest możliwe, proces ten jest o wiele bardziej skomplikowany, niż na początku się wydaje. Dlatego zobacz, co na ten temat mówi ustawa o przedawnieniu długów.

Czy długi się przedawniają? Przedawnienie długu – co musisz wiedzieć?

Na pierwsze pytanie odpowiedzieliśmy już we wstępie, dlatego należałoby zadać kolejne – po ilu latach dług się przedawnia. Nowa ustawa o przedawnieniu długów uwzględnia kilka terminów, przy czym najkrótszy z nich wynosi jeden rok, natomiast najdłuższy sześć lat. Za chwilę dokładnie omówimy, kiedy długi się przedawniają, w zależności od ich rodzaju.

Wcześniej musisz jednak wiedzieć o kilku istotnych kwestiach. Pierwsza z nich dotyczy terminu, od którego rozpoczyna się bieg przedawnienia. Dług przedawniony należy liczyć od daty wymagalności, czyli ostatecznego terminu zapłaty należności, a nie od momentu, gdy została ona wystawiona.

Ponadto jego bieg zostanie przerwany, jeśli któraś ze stron podejmie przewidziane przepisami działanie. To wszczęcie mediacji, czynności dokonywane przed sądem, a także uznanie roszczenia przez dłużnika. W każdym z tych wypadków bieg przedawnienia zaczyna być liczony od nowa, a poprzedni okres uznaje się za nieistniejący. Co to dla ciebie oznacza? Że choć teoretycznie, jest szansa na to, że uda ci się uniknąć uregulowania należności, w praktyce takie sprawy mogą ciągnąć się latami i nigdy nie kończyć z pomyślnym dla ciebie skutkiem. Ponadto, jeśli prowadzone jest wobec ciebie postępowanie sądowe bądź też egzekucyjne w sprawie ściągnięcia zadłużenia, możesz zostać obciążony dodatkowymi opłatami, wynikającymi z kosztów postępowania.

Oprócz tego warto wiedzieć, że od 2018 roku to sąd zajmuje się zbadaniem, czy twoje zadłużenie uległo już przedawnieniu, czy jeszcze nie.

Kiedy dług ulega przedawnieniu?

Kiedy dług jest przedawniony? Wszystko zależy od jego rodzaju, omówimy poszczególne przypadki.

Według przepisów, po roku przedawniają się długi będące wynikiem:

 • mandatu za jazdę bez biletu komunikacją miejską;
 • roszczeń związanych z zaginioną przesyłką;
 • umowy o użyczenie;
 • umowy najmu.

Dwuletni bieg przedawnienia ma miejsce w takich przypadkach jak:

 • debet na koncie (dwuletni termin liczony jest od dnia, w którym należało spłacić debet);
 • usługi telekomunikacyjne;
 • roszczenia z umowy sprzedaży;
 • roszczenia przedsiębiorcy z tytułu nieopłaconej faktury;
 • roszczenia z umowy zlecenie (termin liczy się od dnia wykonania zlecenia) oraz umowy o dzieło (termin liczy się od dnia oddania dzieła).

Trzy lata muszą minąć, aby przedawnieniu uległy:

 • roszczenia z tytułu umowy o pracę;
 • należności z tytułu prowadzonej działalności;
 • roszczenia z tytułu niezapłaconej/niezwróconej kaucji lub zaliczki;
 • roszczenia z tytułu mowy ubezpieczeniowej;
 • zadłużenia z tytułu czynszu;
 • zadłużenia na karcie kredytowej;
 • zadłużenia z tytułu umowy kredytu lub pożyczki (liczone od dnia, w którym powstał obowiązek spłaty tych zobowiązań);
 • zobowiązania podatkowe.

Należy dodać, że w przypadku zobowiązań podatkowych może być liczony pięcioletni bieg przedawnienia. Dotyczy to m.in. należności z tytułu podatku dochodowego czy VAT.

Najpóźniej, bo dopiero po sześciu latach przedawniają się:

 • długi spadkowe;
 • inne roszczenia stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

Przedawnienie długu u komornika

A czy możliwe jest przedawnienie długu u komornika? Przepisy w tym zakresie są znacznie bardziej skomplikowane. Na początku trzeba wiedzieć, że w przypadku długu potwierdzonego prawomocnym wyrokiem, obowiązuje sześcioletni okres przedawnienia, bez względu na rodzaj roszczeń.

Natomiast przedawnienie nakazu zapłaty teoretycznie jest możliwe, natomiast w praktyce rzadko ma miejsce. Dlaczego? Ponieważ w trakcie prowadzenia postępowania egzekucyjnego, bieg przedawnienia ulega zawieszeniu. Dopiero gdy sprawa zostanie umorzona, rozpoczynane jest przedawnienie egzekucji komorniczej, które wynosi sześć lat. Natomiast, jak już wcześniej wspominaliśmy, określone czynności mogą przerwać bieg tego procesu.

Z tego powodu przedawnienie tytułu wykonawczego może nigdy nie nastąpić, ponieważ przed upływem sześciu lat sprawa ponownie kierowana jest do komornika. Przedawnione długi w egzekucji komorniczej są więc prawie niemożliwe do uzyskania.

Czy niespłacony kredyt ulega przedawnieniu? Przedawnienie długu bankowego u komornika

Choć po przeanalizowaniu powyższych informacji, przedawnienie kredytu powinno stać się już jasne, wytłumaczymy jeszcze, jak to wygląda w praktyce.

Przedawnienie długu bankowego, powstałego w wyniku podpisania umowy o kredyt lub pożyczkę, następuje po trzech latach, natomiast bieg rozpoczyna się od dnia wymagalności roszczenia. Jednak wystąpienie przez bank na drogę sądową przerywa bieg przedawnienia. Gdy natomiast zostanie to potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub nakazem zapłaty, przedawnienie długu bankowego u komornika nie będzie już możliwe.

Dług alimentacyjny – przedawnienie

Czy długi alimentacyjne się przedawniają? Tak, w ich wypadku obowiązuje trzyletni bieg przedawnienia, aczkolwiek trzeba wziąć pod uwagę, że świadczenia te płacone są w ratach. Oznacza to, że dla każdej z rat liczony będzie inny termin.

Lecz jeśli alimenty zostały zasądzone na dziecko podlegające choćby częściowej władzy rodzicielskiej dłużnika, bieg przedawnienia będzie się liczyć dopiero po ukończeniu przez niego 18 lat. Ponadto, jeśli dłużnik nie płacił alimentów i były one wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego, to nie obowiązuje przedawnienie, egzekucję należności można prowadzić aż do zaspokojenia wszelkich roszczeń.