W przypadku wystąpienia poważnych problemów finansowych, w wyniku których nie jesteśmy w stanie spłacić swoich zobowiązań, może dojść do sytuacji, w której sąd zadecyduje o zajęciu wierzytelności np. z naszego konta bankowego. Wtedy sprawą zajmuje się komornik sądowy. Wielu dłużników zastanawia się, po jakim czasie komornik wchodzi na konto i jak wygląda zajęcie konta przez komornika. Postaramy się te kwestie wyjaśnić.

Czy komornik może zająć konto?

Co do zasady, egzekucja z rachunku bankowego to de facto egzekucja z wierzytelności. Wynika to z faktu, iż środki ulokowane na rachunku bankowym są własnością banku. Nam, jako klientom przysługuje wierzytelność o zwrot środków wpłaconych na rachunek, wobec czego komornik zajmujący nasze konto dokonuje tak naprawdę zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika. Odpowiedź na postawione pytanie jest zatem oczywista – komornik może zająć konto. Kolejnym istotnym pytaniem jest to, ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji?

Zajęcie komornicze na koncie

Egzekucję komorniczą z rachunku bankowego można podzielić na etapy. Pierwszy z nich to przesłanie przez komornika do banku zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika. Drugim krokiem jest zawiadomienie dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego poprzez doręczenie mu odpisu tytułu wykonawczego. To, co będzie się działo w następnej kolejności, zależy w pewnej mierze od zachowania dłużnika. Samo dostarczenie zawiadomienia nie jest równoznaczne z przelaniem pieniędzy na konto komornicze. Od tego momentu bank zobowiązany jest do tego, by nie dokonywać wypłat dłużnikowi, natomiast dłużnik ma 7 dni na to, by wnieść powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. Warto podjąć takie kroki, gdy:

  • dług jest przedawniony,
  • dług jest już spłacony, jednak komornik nie otrzymał jeszcze na ten temat informacji.

Zajęcie konta przez komornika bez powiadomienia

Są jednak wyjątki od procedury opisanej powyżej, w których bank niezwłocznie przekazuje środki znajdujące się na koncie dłużnika komornikowi. Dzieje się tak, gdy egzekucja komornicza ma za zadanie ściągnąć pieniądze przeznaczone na alimenty lub renty.

Zajęcie konta przez komornika – ważne informacje

Oczywiście komornik nie ma prawa zająć wszystkich środków znajdujących się na koncie dłużnika. Osoby, które znajdują się w takiej sytuacji, powinny sprawdzić, ile może zabrać komornik w 2021 roku, gdyż kwota ta ulega zmianie zwykle w momencie podniesienia płacy minimalnej. Skąd komornik wie, gdzie dłużnik trzyma swoje oszczędności? Bardzo często takimi danymi dysponują wierzyciele, którzy w przeszłości otrzymywali np. wpłaty dłużnika np. za wykonane usługi. Jeśli jednak wierzyciel nie posiada takich informacji, to komornik może wystąpić o udostępnienie danych przez system OGNIVO lub skierować zapytanie do Centralnej Informacji o Rachunkach Bankowych.

Nieco inaczej wygląda sprawa, gdy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą lub jest jednym ze współwłaścicieli spółki. Jednak jak działa egzekucja komornicza z działalności gospodarczej, to osobny temat.

Odblokowanie konta przez komornika

Zdarza się tak, że komornik zwleka z odblokowanie konta dłużnika, nawet jeśli spłacił on już swoje długi lub zostały one umorzone. W innych przypadka zablokowane zostają nawet środki wolne od zajęcia, czyli np. świadczenia alimentacyjne, czy 500+. Na szczęście możliwe jest elektroniczne odblokowanie konta przez komornika, które jest szybkie i łatwe. W tym celu dłużnik musi skontaktować się z komornikiem i poprosić go o zdjęcie blokady. Jeśli to nie zadziała, dłużnik może złożyć wniosek o zwolnienie spod zajęcia rachunku bankowego. Krokiem ostatecznym jest złożenie skargi na czynność komornika.

Nowe konto w banku a komornik

Nie istnieje żaden system, który informowałby na bieżąco komornika o tym, że dłużnik założył nowe konto bankowe, na którym gromadzi środki. Banki również nie informują o takiej sytuacji komorników, jeśli ci nie złożą ponownego zapytania. W praktyce komornicy średnio co kilka miesięcy uaktualniają swoje dane dotyczące kont bankowych dłużników. Podobnie jest w przypadku składania zapytań do systemu OGNIVO, które są odpłatne, a koszty powinien ponieść wierzyciel.

Jakie rachunki bankowe podlegają egzekucji?

Zajęcie komornicze obejmuje wszystkie rachunki dłużnika, czyli:

  • rachunki rozliczeniowe (bieżące i pomocnicze),
  • rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe,
  • rachunki terminowych lokat oszczędnościowych,
  • rachunki lokat terminowych.

Ponadto zajęte mogą być również wkłady umieszczone na rachunku osobistym członka pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej związku zawodowego oraz do rachunków prowadzonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.