Windykacja należności może odbywać się kilkoma sposobami, ściąganie długów to często długotrwały proces związany z nakładami czasu i środków finansowych. Jak odzyskać pieniądze od dłużnika i na czym polega egzekucja komornicza długów?

Jak odzyskać dług?

Skuteczna windykacja zaległych długów czasem pochłania wiele energii i cennego czasu. Chcąc odzyskać należne nam środki finansowe możemy korzystać z kilku metod, wiele jednak zależy od postawy dłużnika, ewentualnej chęci unikania odpowiedzialności za zaległe zobowiązania oraz jego wydolności finansowej i statusu majątkowego.

Pierwszym środkiem, po który sięgają zazwyczaj cierpliwi wierzyciele jest windykacja polubowna, polegająca na zmotywowaniu dłużnika do zwrotu należności lub zawarcia z nim ugody w drodze negocjacji. To rodzaj tzw. miękkiej perswazji, którą należy wdrożyć w miarę szybko po powstaniu zaległości. W ten sposób zyskujemy szansę na rozwiązanie finansowego konfliktu bez konieczności angażowania sądu i komornika.

Czasem jednak polubowne metody działania nie są wystarczające, uparty dłużnik nie jest skłonny do współpracy i wierzyciel zmuszony zostaje do podjęcia kroków w drodze windykacji sądowo-egzekucyjnej, która zmierza do skierowania postępowania do komornika.

Egzekucja komornicza długów – na czym polega?

Rozważając kwestię jak wyegzekwować dług, czy jak odzyskać alimenty warto wiedzieć, że egzekucja komornicza jest ostatnim, radykalnym i często jedynym skutecznym sposobem na odzyskanie zaległych wierzytelności. Polega na realizacji zadłużenia z majątku dłużnika poprzez zajęcie jego rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, nieruchomości, rzeczy ruchomych lub należących do niego praw majątkowych.

Zanim majątek dłużnika zostanie zabezpieczony i stanie się przedmiotem licytacji komornik wzywa dłużnika do uregulowania zaległego długu. W przypadku braku realizacji zobowiązania zajęte nieruchomości i przedmioty zostają objęte licytacją komorniczą, która służy spieniężeniu majątku na poczet pokrycia zaległości.

Co może zrobić komornik?

Trzeba pamiętać, że zakres działań komornika objęty jest ścisłymi regulacjami prawnymi. Wykonując czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym funkcjonariusz publiczny zawsze działa w oparciu o wniosek egzekucyjny i wydany przez sąd tytuł wykonawczy. Komornik m.in. wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne, działa w sprawach o zabezpieczenie roszczeń.

W toku egzekucji komorniczej komornik zazwyczaj w pierwszej kolejności zajmuje wynagrodzenie za pracę dłużnika, jednak nie może go zająć w całości. Kwota przekazywania na poczet zaległości warunkowana jest rodzajem długu, w standardowych sprawach to zazwyczaj połowa wysokości miesięcznych zarobków, w przypadku zaległości alimentacyjnych to najwyżej 60% wartości wynagrodzenia. Komornik może też poddać egzekucji komorniczej wpływy na rachunek bankowy dłużnika z tytułu uzyskiwanej emerytury, tutaj wartość procentowa zajęcia jest również uzależniona od rodzaju zadłużenia.

Egzekucja komornicza może również dotyczyć majątku ruchomego będącego własnością dłużnika, komornik może zająć więc samochody, maszyny budowlane, sprzęt gospodarstwa domowego, dzieła sztuki lub biżuterię. W ramach postępowania egzekucyjnego komornik zajmuje też środki finansowe dłużnika, które ulokowane zostały w papierach wartościowych lub prawa majątkowe podlegające spieniężeniu.

Jak odzyskać pieniądze po wyroku sądu?

Chcąc odzyskać swoje środki finansowe po orzeczeniu sądu, niezależnie od tego czy jest to wyrok, czy nakaz zapłaty, po jego uprawomocnieniu należy opatrzyć go klauzulą zapłaty. Czynność tę wykonuje sąd w formie postanowienia, na wniosek wierzyciela lub z urzędu.

Następnie trzeba złożyć u komornika wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z tytułem wykonawczym. W tym celu można wyznaczyć pełnomocnika, wtedy należy pamiętać o załączeniu pełnomocnictwa, które trzeba przedłożyć w kancelarii komorniczej. We wniosku należy podać wskazówki w kwestii składników majątkowych, z których roszczenie ma zostać zaspokojone, można załączyć posiadane dane dotyczące majątku zadłużonego.

Windykacja z komornikiem

Decydując się na windykację długu z udziałem komornika nie trzeba dysponować wiedzą dotyczącą posiadanych przez dłużnika ruchomości i nieruchomości. Komornik jest podmiotem uprawnionym do poszukiwania majątku zadłużonego, sam ustala, na podstawie dostępnych rejestrów i źródeł informacji, status majątkowy nierzetelnego dłużnika.

W toku postępowania komornik może zażądać zaliczki na poczet wykonania konkretnej czynności, która została zlecona przez wierzyciela, wtedy należy uiścić stosowną opłatę. Co do zasady koszty postępowania egzekucyjnego ponosi dłużnik. Po zakończonym postępowaniu egzekucyjnym komornik wydaje postanowienie o jego umorzeniu, postępowanie może się też zakończyć żądaniem wierzyciela lub w przypadku, w którym toczy się przeciwko osobie, która nie jest dłużnikiem i sprzeciwiła się egzekucji.