Wiele osób zastanawia się nad pytaniem: ile zarabia komornik? Choć co roku w największych serwisach informacyjnych pojawiają się raporty wynagrodzeń tych funkcjonariuszy publicznych, to kwestia ta ciągle budzi wiele wątpliwości. Dlatego lepiej odpowiedzieć sobie na pytanie: na czym zarabia komornik? Ile wynoszą opłaty egzekucyjne?

Na czym zarabia komornik?

Komornicy zarabiają dzięki opłatom egzekucyjnym, które są pobierane w przypadku, gdy dojdzie do pozytywnego rozwiązania czynności komorniczych. Co to w praktyce oznacza? Jeśli komornikowi uda się wyegzekwować dług, określony przez ustawę procent tej wartości stanowi jego wynagrodzenie. Ponadto wyróżnić można jeszcze opłaty za działania nie będące czynnościami egzekucyjnymi, co zostanie później wyjaśnione.

A więc zarobki komorników zależne są w głównej mierze od ich skuteczności. Pisząc w skrócie, funkcjonariusze publiczni, którym nie uda się ściągnąć należności, nie otrzymają wynagrodzenia za podjęte kroki. A jakie są opłaty za czynności komornicze?

Jakie są opłaty za czynności komornicze?

Na początku należy zaznaczyć, że opłaty za czynności komornicze ustalone są na podstawie obowiązujących przepisów. Planowane są jednak zmiany, o których pisaliśmy tu: http://komornik-wojnowski.pl/zmiany-w-ustawach-i-przepisach-dotyczacych-komornikow-w-2018-roku/, a w projekcie nowej ustawy przewiduje się również zmniejszenie wysokości kosztów egzekucyjnych.

Opłaty za czynności komornicze dzieli się na dwie grupy:

  • opłaty egzekucyjne,
  • opłaty za czynności niebędące czynnościami egzekucyjnymi.

W zależności od rodzaju czynności egzekucyjnych, wylicza się inną wartości procentową opłat:

  • opłata za dokonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego – wynosi 2% wartości roszczenia, jednak w praktyce jest to ilość nie mniejsza niż 3% średniego wynagrodzenia i nie większa niż jego pięciokrotność;
  • opłata stosunkowa w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych – w tym wypadku wyróżnia się opłaty w wysokości 15% wartości świadczenia, które udało się wyegzekwować lub 8%. Drugi przypadek dotyczy sytuacji w której egzekucja miała miejsce z wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, stypendium, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego; opłaty ściągane są od dłużnika;
  • opłaty stałe – dotyczą egzekucji świadczeń niepieniężnych, a do ich uiszczenia zobowiązany jest wierzyciel; przykładowe opłaty stałe pobierane są m.in. za dokonanie spisu majątku (10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego), rozpoczęcie poszukiwania majątku dłużnika (2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego), opieczętowanie lub zdjęcie pieczęci (4% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego), czynności z udziałem Policji czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego) oraz opróżnienie z lokalu rzeczy lub osób (40% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).

Dodatkowo warto wiedzieć, że w przypadku opłat stosunkowych możliwe jest wnioskowanie o obniżenie ich wysokości, a decyzję w tej kwestii podejmuje sąd na podstawie sytuacji majątkowej wnioskodawcy.

Ponadto wyróżnia się opłaty za czynności nie będące czynnościami egzekucyjnymi w wysokości:

  • 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – za każdą rozpoczętą godzinę 1. licytacji; 2. sporządzenia protokołu stanu faktycznego; 3. inne czynności niebędące czynnościami egzekucyjnymi wymienione w przepisach;
  • 1% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – za dokonanie doręczeń;
  • 25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – za wprowadzenie syndyka masy upadłości.

Ile zarabia komornik?

Średnie zarobki aplikantów na komornika wynoszą ok. 2-4 tys. zł brutto, natomiast asesorów komorniczych ok. 5-6 tys. zł brutto. Natomiast przyjmuje się, że zarobki komornika mogą wynosić od 6 tys. brutto, choć określenie górnej granicy wynagrodzenia nie jest możliwe, gdyż wszystko zależy od jego skuteczności. Najczęściej jest to jednak od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy.

Zarobki komornika, a opis zawodu

Omawiając zarobki komornika trzeba również wziąć pod uwagę koszty, jakie są związane z prowadzeniem kancelarii. Należy uwzględnić wypłaty dla zatrudnionych pracowników (asesorów, aplikantów, sekretarek), opłaty związane z utrzymaniem biura, koszty oprogramowania, polisy OC czy innych wydatków, które związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przy okazji warto napisać o jeszcze jednej kwestii – zawód komornika nie jest społecznie szanowany, a funkcjonariusze publiczni często narażeni są na szykanowanie. Ponadto osobiście ponoszą odpowiedzialność całym majątkiem za wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowanie kancelarii. To sprawia, że presja psychiczna jest tak duża, że pomimo potencjalnie wysokich zarobków liczba aplikantów do egzaminu komorniczego co roku jest na stosunkowo niskim poziomie.