Wiele osób błędnie uważa, że komornik jest tym samym co windykator. Oba te zawody różni jednak bardzo wiele. Zarówno pod względem podstawy prawnej ich funkcjonowania, jak i zakresu obowiązków. W tym artykule dowiesz się czym różnią się te dwie profesje i w jakiej sytuacji będziesz potrzebował pomocy komornika, a w jakiej windykatora.

Komornik sądowy a windykator – podstawa prawna działania

Podstawową różnicą między komornikiem a windykatorem jest podstawa prawna regulująca zasady dotyczące wykonywania tych zawodów. Zawód komornika regulowany jest przez Ustawę o komornikach sądowych. Z kolei zawód windykatora nie posiada żadnych umocowań w polskim prawie. Warto również podkreślić, że komornik sądowy musi posiadać wykształcenie prawnicze, podczas gdy windykatorem może zostać każda osoba, nawet jeśli nie posiada wyższego wykształcenia.

Co może komornik a co windykator?

Kolejną różnicą między zawodem komornika sądowego a windykatora jest zakres obowiązków oraz sposób działania. Po pierwsze komornik może pomóc w odzyskaniu należności wierzycielowi dopiero na drodze postępowania egzekucyjnego w sądzie. Windykator zajmuje się odzyskaniem należności klienta zanim dana sprawa zostanie skierowana do sądu.

Windykator będzie próbował odzyskać dług w sposób polubowny. Jego działania polegają głównie na negocjacjach z dłużnikiem i próbie przekonania go do oddania długu, nie może on jednak dokonać egzekucji majątku dłużnika oraz wchodzić na teren jego domu.

Komornik może wykonywać czynności egzekucyjne. Działa on na wniosek wierzyciela, po okazaniu nakazu sądowego lub wyroku sądowego opatrzonego klauzulą wykonalności. Komornik sądowy przy sądzie rejonowym zajmuje się sprawami, które podlegają jurysdykcji danego sądu, z którym on współpracuje.

Właściwość terytorialna komornika sądowego wskazuje na jakim terenie może on prowadzić egzekucję długu. Warto jest ją sprawdzić, zanim podejmie się decyzję o wyborze komornika.

Należy też podkreślić to, że komornik sądowy oprócz egzekucji długu i wejścia na teren miejsca zamieszkania dłużnika może również przeprowadzać wywiady środowiskowe na temat sytuacji osoby, która winna jest spłaty długu. Oznacza to, że może on skontaktować się z organami administracji publicznej, organami finansowymi oraz innymi podmiotami w celu uzyskania niezbędnych informacji, które pozwolą mu skutecznie wyegzekwować należny dług.

Dlaczego komornik, a nie windykator?

Przede wszystkim komornik to osoba, która musi posiadać wykształcenie prawnicze. Oznacza to, że jego umiejętności są zweryfikowane. Co za tym idzie wierzyciel, który chce skorzystać z usług komornika sądowego, wie, że ma do czynienia z osobą, która posiada szeroką wiedzę na temat egzekwowania długu.

Decydując się na skorzystanie z usług windykatora, wierzyciel nie wie, czy ta osoba posiada niezbędną wiedzę prawniczą, która pozwoli jej odzyskać należności dłużnika. Zawód windykatora może być wykonywany przez osoby nieposiadające żadnego wykształcenia, co budzi wątpliwości, ale dotąd nie zostało to uregulowane przez ustawodawców.

Ważną zaletą komornika sądowego jest to, że może on na różne sposoby dokonywać egzekucji długu. Może on prowadzić egzekucję zarówno ze środków pieniężnych, jak i nieruchomości oraz ruchomości posiadanych przez dłużnika. Powoduje to, że nawet jeśli dany dłużnik nie posiada w danej chwili pieniędzy, to w łatwy sposób można odzyskać należny dług. Komornik nie może zająć niektórych świadczeń, ponieważ nie może dokonywać egzekucji np. ze świadczeń rodzinnych lub alimentów. Są to jednak wyjątkowe przypadki.

Windykator nie może dokonywać egzekucji długu

Windykator nie ma żadnych instrumentów prawnych, żeby odzyskać należność. Może jedynie zachęcić dłużnika w polubowny sposób do zwrócenia pieniędzy wierzycielowi. Na tym jednak jego możliwości się kończą. Niektórzy windykatorzy podejmują się jednak prób egzekucji długu, dokonując przy tym nielegalnego wtargnięcia na teren posiadłości dłużnika. Warto jednak wiedzieć, że takie działanie jest niezgodne z prawem. W takiej sytuacji dłużnik ma prawo powiadomić organy ścigania o nielegalnej próbie zajęcia jego majątku.

Komornik i jego działania są również bardziej chronione prawnie. W odróżnieniu od windykatora komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym. Za atak na niego lub jego znieważenie grozi kara więzienia. Powoduje to, że dłużnik będzie czuć większy respekt przed komornikiem sądowym niż przed windykatorem.

Podsumowując, lepszym sposobem na odzyskanie należnego długu jest skorzystanie z usług komornika sądowego. Ma on dużo szersze możliwości działania niż windykator. Dodatkowo pomoże on odzyskać całą należność wraz z odsetkami. Komornik nie może odmówić wykonania egzekucji, co sprawia, że dług w każdej sytuacji będzie zwrócony.