Gdy po raz pierwszy zaczynasz interesować się egzekucją wierzytelności, często napotykasz się na pojęcia, których znaczenie nie jest do końca jasne. Dlatego jeśli chcesz dobrze zapoznać się z tą tematyką, sprawdź co oznaczają podstawowe terminy w zakresie egzekwowania długów.

Dłużnik

Dłużnikiem jest osoba prawna lub fizyczna, która jest zobowiązania do spłaty określonych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych (długu) wobec innej osoby prawnej lub fizycznej. Co istotne, dług musi wynikać z obowiązujących pomiędzy nimi stosunków prawnych.

Obecnie można spotkać się z różnym podziałem dłużników ze względu na ich portret psychologiczny. Najczęściej wyróżnia się dłużników współpracujących, agresywnych, depresyjnych, czy dłużników, którzy czują się bezkarnie i z tego powodu nie mają zamiaru zwrócić należności.

Wierzyciel

Natomiast wierzyciel to osoba prawna lub fizyczna, która ma prawo żądać spełnienia świadczenia od innej osoby prawnej lub fizycznej, czyli od dłużnika. Analogicznie do poprzedniego przypadku, musi zajść stosunek zobowiązania pomiędzy dłużnikiem, a wierzycielem, by ten mógł dochodzić swoich praw.

Świadczenie o którym jest mowa, to wierzytelność (w przypadku dłużnika, mowa o długu). Co istotne, wierzyciel może udać się do sądu, aby domagać się zwrotu świadczeń pieniężnych lub rzeczowych na drodze prawnej. W wyniku postępowania może uzyskać prawo do rozpoczęcia egzekucji komorniczej, wyboru komornika, czy do zlecenia poszukiwania majątku dłużnika.

Komornik

Komornik to funkcjonariusz publiczny, który zajmuje się egzekucją roszczeń wierzyciela. Komornik zawsze działa przy sądzie rejonowym i bez prawomocnego wyroku sądu nie rozpoczyna postępowania wykonawczego.

Komornik może ponadto sporządzić protokół stanu faktycznego dłużnika, z którego wynika, co można zająć oraz jaka jest wartość majątku.

Tytuł egzekucyjny

Dokument urzędowy, który wyznacza, która strona jest wierzycielem, a która dłużnikiem oraz określa wysokość roszczenia nazywa się tytułem egzekucyjnym.

Tytułem egzekucyjnym mogą być następujące dokumenty: prawomocne orzeczenie sądu, wyrok sądu polubownego, orzeczenie referendarza sądowego oraz inne orzeczenia, które powstały na skutek egzekucji sądowych.

Warto wiedzieć, że w tytule egzekucyjnym mogą znaleźć się informacje dotyczące terminu spełniania świadczenia, warunki, na których może dojść do zwrotu należności, a także termin do którego wierzyciel ma prawo wystąpić o przyznanie klauzuli wykonalności.

Klauzula wykonalności

Klauzula wykonalności to urzędowy akt, w którym stwierdzono, że tytuł egzekucyjny może stać się tytułem wykonawczym. Tak naprawdę nadanie klauzuli wykonalności nie nadaje nowych praw, a zmienia tylko to, że określa zdatność tytułu egzekucyjnego do egzekucji.

Tytuł wykonawczy

Tytuł wykonawczy to tytuł egzekucyjny uzupełniony o klauzulę wykonalności, która może zostać przyznana z urzędu lub na wniosek wierzyciela. Dopiero w sytuacji, gdy wierzyciel będzie posiadać tytuł wykonawczy, może zwrócić się do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.