Zastanawiasz się, co może zabrać komornik, jeśli prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przeciwko rolnikowi? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego, co komornik sądowy może zabrać z gospodarstwa rolnego.

Komornik a rolnik

Jeśli nie spłacasz swoich długów, a wierzyciele wystąpią z tym do sądu, może zostać rozpoczęte przeciwko tobie postępowanie egzekucyjne. Wtedy, na podstawie tytuły wykonawczego (tytułu egzekucyjnego wraz z klauzulą wykonalności), komornik sądowy może zająć poszczególne składowe majątku, celem zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Tutaj warto zdawać sobie sprawę z tego, że komornik działa na wniosek wierzyciela, który wskazuje, z jakich części majątku zadłużenie ma być ściągane – to nie komornik o tym decyduje.

Co warto wiedzieć, gdy zajęcie komornicze dotyczy osoby prowadzącej gospodarstwo rolne? Tutaj bardzo ważne są dwie rzeczy. Po pierwsze, komornik może dokonać zajęcia majątku osobistego rolnika i sprzedać go na drodze licytacji (aczkolwiek występują tu dodatkowe wyłączenia, o których będziemy jeszcze pisać). Natomiast, ze względu na to, że źródłem utrzymania, często jedynym dochodem rolnika jest gospodarstwo rolne, majątek związany z jego prowadzeniem nie może być zajęty (z kilkoma wyjątkami). Dotyczy to majątku ruchomego, które jest niezbędny do tego, aby gospodarstwo mogło dalej działać i przynosić ewentualne zyski, będące potem bazą do uregulowania długów u wierzyciela. Dlatego zaczniemy od tego, czego nie może zająć komornik rolnikowi.

Czego nie może zająć komornik rolnikowi?

Lista majątku, który podlega wyłączeniu spod egzekucyjni, jest długa, szczegółowo określona przez przepisy, dlatego chcielibyśmy zaznaczyć, iż poglądowo wymieniamy tu tylko kilka, kilkanaście punktów.

Wyłączeniu spod egzekucji prowadzonej wobec rolnika podlega m.in.:

  • jeden koń z uprzężą (w przypadku jego braku, jeden źrebak lub inne zwierze pociągowe);
  • jedna krowa, dwie kozy lub trzy owce wraz z zapasem paszy i ściółki wystarczającej do następnych zbiorów;
  • zwierzęta gospodarskie w połowie okresu ciąży, a także w okresie odchowu potomstwa;
  • stado podstawowe zwierząt gospodarskich;
  • zakontraktowane zwierzęta rzeźne;
  • podstawowe maszyny i urządzenia rolnicze w ilości niezbędne do prowadzenia prac w gospodarstwie;
  • ciągnik oraz sprzęt niezbędny do uprawy, pielęgnacji i zbioru;
  • zapas opału na okres sześciu miesięcy;
  • zapas paszy i ściółki dla zwierząt;
  • nawozy i środki ochrony roślin potrzebne na dany rok gospodarczy.

Ponadto należy wiedzieć, że komornik nie może zająć nadwyżki inwentarza żywego oraz wymienionych przedmiotów, jeśli izba rolnicza właściwa ze względu na położenie gospodarstwa dłużnika wyda opinię, iż są one niezbędne do prowadzenia gospodarstwa. W sytuacji, gdy komornik zajmie nadwyżki bez wnioskowania o tę opinię, o wydanie takiego zaświadczenia może wystąpić dłużnik.

Aktualne przepisy dotyczące postępowania egzekucyjnego wobec rolników mają na celu zapobieganie sytuacji, w której w wyniku zajęcia komorniczego konieczna jest likwidacja gospodarstwa rolnego.

Co komornik może zabrać rolnikowi?

Częściowo odpowiedzieliśmy już na pytanie, ile może zabrać komornik rolnikowi, gdyż bezpośrednio wynika to z przepisów dotyczących wyłączeń.

Zajęciu może jednak podlegać majątek osobisty rolnika, tj. konto bankowe, ruchomości, środki pieniężne zawarte w papierach wartościowych, a także wierzytelności. Ponadto co roku określana jest kwota wolna od zajęcia komorniczego, którą omówiliśmy w tym artykule.

A co może zabrać komornik z domu? Najpierw należy podkreślić, że zajęciu podlegają tylko przedmioty będące własnością dłużnika. Egzekucja może zostać przeprowadzona na przedmiotach codziennego użytku, jak telewizor, komputer i inne wartościowe rzeczy, o ile nie znajdują się na liście wyłączeń spod egzekucji, tj. są niezbędne do życia codziennego. Co to oznacza? Przykładowo, jeśli dłużnik jest w posiadaniu 3 pralek, a wystarczyłaby jedna, dwa urządzenia mogą zostać zajęte.

Przedawnienie długu u komornika

Dłużnicy często liczą na przedawnienie długu u komornika, dlatego jeszcze szybko wyjaśnimy tę kwestię.

Przedawnienie długu następuje najczęściej po 6 latach (aczkolwiek od tej zasady są wyjątki, na których nie będziemy się dziś skupiać). Okres ten liczony jest od dnia wymagalności, czyli, w praktyce, od dnia, do którego świadczenia miały być spełnione. Jednakże bieg przedawnienia ulega przerwaniu, jeśli została nadana klauzula wykonywalności, skierowano sprawę do komornika sądowego, dłużnik uznał dług lub doszło do zawarcia ugody.

Jeśli prowadzone jest już postępowanie egzekucyjnego przeciwko tobie, nowy termin przedawnienia zaczyna liczyć się dopiero od uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu egzekucji. Jednakże… przed końcem terminu przedawnienia, sprawa znowu może zostać zgłoszona do sądu. W praktyce, przedawnienie długu u komornika to niezwykle rzadka sytuacja, na którą nie powinieneś liczyć.